ALGEMENE VOORWAARDEN Van: KLEIJ GORDIJNEN en TAPIJTEN B.V.


Nieuwe Haagdijk 3 / 5
4811 TB Breda
Tel : 0765215976
Fax: 0765204395
www.kleij.com 
Email info@kleij.com
kamer van koophandel westbrabant te Breda 20026626 onder nr. 4890
BTW nr. NL 810220672b01
Bank ING 656612681
IBAN : NL34INGB0656612681
BIC : INGBNL2A

1 ARTIKEL 1 DEFINITIES


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. De opdrachtnemer /verkoper: Kleij Gordijnen en Tapijten B.V. te Breda.
b. De afnemer / aanbesteder / opdrachtgever/ koper of ieder die met de opdrachtnemer een overeenkomst aangaat of wil aangaan, mondeling of schriftelijk of voor wie de opdrachtnemer een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht. 
 

ARTIKEL 2 DE GELDIGHEID


Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, overeenkomsten en facturen die schriftelijk of mondeling zijn gesloten met Kleij Gordijnen en Tapijten B.V.. 
 

ARTIKEL 3 DE OFFERTE

Alle offertes hebben, tenzij anders blijkt uit de offerte, een geldigheidsduur van 14 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte, waarna deze als vervallen dient te worden beschouwd: deze zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten en eventueel door de opdrachtnemer gedane opmetingen. De afnemer is verplicht de opdrachtnemer te informeren over omstandigheden en feiten die de uitvoering kunnen beïnvloeden Bij het meten van vloeren, wanden, plafonds worden de grootste lengte- en breedtematen aangehouden. Ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten, modellen en stalen van de opdrachtnemer zijn zo nauwkeurig mogelijk. 
b. Tenzij anders uit de offerte blijkt is hierin niet inbegrepen; stucadoors-, metsel-elektriciens-, schilderwerk, hijs en takelwerk, breek-, hak- en timmerwerk, het vlak- en schoonmaken van wanden plafonds en ondervloeren.
c. De opdrachtnemer behoudt zich, indien en voor zover van toepassing, de intellectuele eigendom voor op de bij de offerte verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, monsters en modellen, stalen. Zij dienen op eerste verzoek van de opdrachtnemer onverwijld terug gegeven te worden, onverminderd andere aan de opdrachtnemer ten dienste staande wettelijke maatregelen tot waarborg zijn. 
 

ARTIKEL 4 DE OVEREENKOMST

Akkoord van de offerte Bij akkoord van de offerte dient door beide partijen te worden getekend. 

b. De aanbetaling
1. De opdrachtgever zal bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling voldoen van 50% van de koopsom, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Voor een overeenkomst met een zakelijke afnemer gelden apart vast te stellen aanbetalingvoorwaarden. 

c. Prijswijzingen 
1. Indien na het sluiten van een overeenkomst maar voor de op of aflevering een wijziging van prijs optreed, zal deze wijziging geen invloed hebben op de overeengekomen prijs. 

d. Eigendomsvoorbehoud 
1. De opdrachtnemer blijft eigenaar van de door hem aan de afnemer verkochte goederen zolang de afnemer het totaal verschuldigde uit de overeenkomst niet heeft voldaan. 
2. De afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en heeft niet het recht de geleverde goederen te verwijderen of te doen verwijderen totdat de gehele koopsom eventueel daarbij komende rente en kosten volledig zijn betaald. 

e. Zekerheid stelling bij zakelijke afnemers Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer is opdrachtnemer gerechtigd alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de overeenkomst voort te gaan voldoende zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van de afnemer te vorderen. 

f. Schade vergoeding bij zakelijke afnemers Kleij Gordijnen en Tapijten B.V.is bij de uitvoering van een overeenkomst met een zakelijke afnemer nimmer tot enige andere schadevergoeding gehouden dan in deze voorwaarden uitdrukkelijk is neergelegd, met name niet tot het vergoeden van andere directe of indirecte schade waaronder begrepen schade van derden, winstderving e.d.
 

ARTIKEL 5 DE LEVERTIJD

Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen de prestatie moet zijn verricht. Partijen kunnen een vaste of een vermoedelijke overeengekomen levertijd bepalen. 
b. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd wordt opdrachtnemer een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd met een maximum van een maand. Indien de opdrachtnemer alsnog binnen deze nadere termijn levert, zal een eventuele prijsverhoging binnen deze termijn niet worden doorberekend. 
c. Bij overschrijding van deze nadere termijn dan wel van de vaste overeengekomen levertijd heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst te ontbinden. d. Bij overschrijding van de vermoedelijke dan wel vaste overeengekomen levertijd is de opdrachtnemer bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd. 
e. Bij een overeenkomst met consumenten is de opdrachtnemer ter zake slechts gehouden de schade te vergoeden die in een zodanig verband met de overschrijding staat, dat zij hem mede gezien de aard van de aansprakelijkheid en de aard van de schade kan worden toegerekend.
 

ARTIKEL 6 DE OP/AFLEVERING

Tenzij anders is overeengekomen wijst de opdrachtnemer de afnemer er tijdig voor de op/aflevering op, dat de afnemer op straffe van vergoeding van directe kosten en schade verplicht is er voor te zorgen dat; 
1. De plaats waar de op/aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten. 
2. De plaats waar de op/aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat voorts, voor zover dat in zijn vermogen ligt, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op/aflevering mogelijk te maken. 
3. Ondervloeren vlak en droog zijn, vrij van kalk en cement en vuilresten en van losse gedeelten en bezemschoon ter beschikking worden gesteld. 
4. Wanden plafonds en ondervloeren dienen in ieder geval in de ruimste zin des woords in een zodanige staat te verkeren en van zodanige constructie te zijn dat van het werk een goed resultaat verwacht kan worden. In de werkruimte moet voldoende elektriciteit, water, licht, verwarming, en ventilatie aanwezig zijn. 
5. Indien een kraan of lift of takel gebruikt moet worden – wordt in de overeenkomst door de opdrachtnemer en afnemer geregeld wie daarvoor zorgdraagt Bij onjuiste of onvolledige informatie door de opdrachtgever zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening. Schade die ontstaat tengevolge van het gebruik van een kraan lift of takel is voor risico en rekening van degene die verantwoordelijk is voor het gebruik. 
6. De werkzaamheden worden verricht in de normale werktijden tenzij anders is overeengekomen.
 

ARTIKEL 7 DE OPSLAG VAN GOEDEREN

Ingeval te leveren goederen na aanbieding tot levering niet worden aanvaard, anders dan wegens gebrekkige levering dan wel, omdat de afnemer de goederen niet wenst te aanvaarden, zal de opdrachtnemer binnen redelijke termijn een tweede levering doen plaats vinden. De opdrachtnemer is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen. 

b. In geval ook de tweede levering niet wordt aanvaard, zal de opdrachtnemer: 
1. nakoming van de overeenkomst vorderen en opslag kosten en eventueel verdere schade en kosten in rekening brengen; 
2. dan wel eerst de goederen dertig dagen onder berekening van opslagkosten voor de afnemer in opslag houden; 
3. indien de te leveren goederen daarna nog niet door de afnemer zijn afgenomen, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst als geannuleerd te beschouwen; 
4. indien de opdrachtnemer de overeenkomst als geannuleerd beschouwt, wordt het annuleringsbedrag verhoogd met het bedrag van de opslagkosten voor de dertig dagen; 
5. in geval van weigering, hetzij na eerste, hetzij na tweede levering, heeft de opdrachtnemer de keuze te handelen als voorzien onder a, b of c. 

c. 
1. Indien de goederen door de afnemer zijn betaald, zal de opdrachtnemer de goederen maximaal een maand in opslag houden onder berekening aan de afnemer van de opslagkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Gaat de afnemer na verloop van deze termijn nog niet over tot afname der goederen, dan is de opdrachtnemer gerechtigd vrijelijk over de goederen te beschikken, deze te verkopen en na aftrek van de gemaakte kosten het restantbedrag aan de afnemer terug te betalen; 
2. het risico van brand en beschadiging wordt door de opdrachtnemer voor zijn rekening door assurantie gedekt; 
3. de opslagkosten zullen per maand een procent bedragen van de waarde van de opgeslagen goederen met een minimum van 100 euro tenzij de opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn kosten hoger zijn, of de afnemer aannemelijk kan maken dat deze lager zijn.
 

ARTIKEL 8 HET VERVOER EN BESCHADIGING BIJ AFLEVERING


  1. In de overeenkomst is, tenzij anders is overeengekomen begrepen het vervoer van de gekochte goederen. De opdrachtnemer draagt het risico van beschadiging en verlies. Als bij aflevering van goederen beschadigingen worden geconstateerd dient door de afnemer op het ontvangstbewijs aantekening van de beschadiging te worden vermeld. 
    b. Indien goederen door afnemer zelf worden meegenomen stelt de opdrachtnemer de afnemer in de gelegenheid de goederen op eventuele schade/kleurfouten na te zien. Indien afnemer hier geen gebruik van maakt, wordt deze geacht de goederen in goede staat te hebben ontvangen.
     

ARTIKEL 9 DE BETALING

Koop en verkoop 
1. Elk factuurbedrag geschiedt onder de algemene conditie. De afnemer dient bij oplevering de opdracht nemer contant te betalen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen 
2. indien de opdrachtnemer een of meer artikelen niet direct kan leveren is de afnemer niet gerechtigd het gehele bedrag in te houden maar dient de afnemer de resterende geleverde artikelen bij oplevering te betalen. 

b. Aanneming van werk Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt bij een overeenkomst tot aanneming van werk als betalingsconditie: bij het geven van de opdracht 50% van de opgegeven som en onmiddellijk 50% na oplevering De afnemer ontvangt hiervoor steeds een deelfactuur. In geval van nalatigheid bij de betaling geldt het in artikel a. lid 1 bepaalde dienovereenkomstig. 

c. Opschorting betalingsverplichting De afnemer is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de afnemer niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de hoofdsom binnen de overeengekomen termijn.
 

ARTIKEL 10 DE ANNULERING

Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van hetgeen de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 50%, indien de annulering van een overeenkomst door de afnemer geschiedt, terwijl de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de op/of/aflevering of een deel ervan indien het een deellevering betreft/kan plaats vinden. 
b. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand tenzij de opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat deze kleiner is.
 

ARTIKEL 11 EXTRA KOSTEN MEERWERK EN/OF MINDERWERK


Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgang van het werk mogelijk te maken, worden de afnemer extra in rekening gebracht. Meerwerk en/of minderwerk zal naar billijkheid worden verrekend. Tot meerwerk behoren in het algemeen alle werkzaamheden en leveranties die niet in de overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd. Niet te bevloeren vlakken b.v. kolommen en insprongen worden niet in mindering gebracht. Zaag, snij en patroonverlies word niet geminderd. Op verzoek van de afnemer zullen de restanten bij hem worden achtergelaten. De opdrachtnemer kan alleen verantwoordelijk gehouden worden voor maten die door hem zelf in het werk zijn gemeten. Door afnemer verstrekte gegevens waar van uit maten zijn afgeleid zijn voor verantwoording van de afnemer. Hieruit kunnen meer- of minderwerk voortkomen.
 

ARTIKEL 12 DE ONUITVOERBAARHEID VAN HET WERK EN OVERMACHT

Indien tijdens de uitvoering van het aangenomen werk blijkt, dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst tengevolge van omstandigheden die de opdrachtnemer bij het aangaan van de overeenkomst niet kende, noch behoorde te kennen, niet mogelijk is, hebben partijen het recht elkaar voor te stellen de overeenkomst te wijzigen in een overeenkomst die wel juist en volledig kan worden nagekomen. 
b. Indien de overeenkomst niet wordt gewijzigd zoals vermeld in het vorige lid, hebben partijen het recht, behoudens ingeval van overmacht, de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is de afnemer gehouden aan de opdrachtnemer de in verband met de uitvoering van de werkzaamheden reeds gemaakte kosten te vergoeden. 
c. Ingeval slechts een bepaald deel van de overeenkomst niet kan worden nagekomen, om redenen zoals vermeld in het eerste lid van dit art, zal slechts voor het niet –uitvoerbare deel van de overeenkomst ontbinding plaatsvinden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden verlangd.
 

ARTIKEL 13 DE GARANTIE

De afgeleverde zaak moet die eigenschappen bezitten die de afnemer op grond van de overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten. Dit geldt tevens bij bijzonder gebruik voor zover dit door partijen schriftelijk in de overeenkomst is vastgelegd. 
b. Het schriftelijk indienen van de klacht door de afnemer dient uiterlijk 7 dagen na factuur datum te geschieden 
c. Indien door de fabrikant van de goederen een verdergaande garantie wordt gegeven aan de opdrachtnemer, geldt voor de afnemer ook deze garantie. 
d. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van het uitgevoerde werk. 
e. Onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor de geleverde goederen sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen indien en voor zover de klacht verband houd met die onoordeelkundige behandeling of onvoldoende zorg. 
f. Geringe afwijkingen aan het geleverde betreffende kleur slijtvastheid, e.d.welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, kunnen het recht op garantie en/of schade vergoeding beperken of uitsluiten.
 

ARTIKEL 14 DE KLACHTEN
 

Onder klachten wordt verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. Klachten wegens de hoedanigheid van de geleverde goederen of materialen of van de uitvoering van het werk kunnen door de afnemer bij de opdrachtnemer slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening binnen 7 dagen na aflevering van de goederen of de oplevering van het werk. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is geldt de termijn van 7 dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de geconstateerde gebreken. 

b. Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel laat het bepaalde omtrent de kortere termijn van artikel 8 onverlet. 

c. Wanneer een afnemer, tegen het advies van de opdrachtnemer in, bepaalde werkzaamheden wil (doen) verrichten of beletten, is, mits schriftelijk vastgelegd, elke klacht hierop uitgesloten. 

d. Evenmin kunnen klachten geldend worden gemaakt
1. Indien deze te wijten zijn aan het onvoldoende vlak zijn van de ondervloer en de opdrachtnemer deze niet heeft aangebracht respectievelijk heeft doen aanbrengen. De opdrachtnemer is verplicht het onvoldoende vlak zijn aan de afnemer te melden, voordat met de uitvoering van de werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt. Dit geldt tevens voor alle aan te brengen artikelen op wanden en plafonds en vloeren, zoals/rail/roeden /gordijnkoven/zonwering/gordijnen/harde en zachte vloerbedekking aanverwante artikelen. 
2. indien de ondervloeren niet blijvend droog zijn, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk voor uit deze hoofde ontstane schade, mits hij vooraf de vochtigheidsgraad van de vloeren heeft gemeten en het resultaat daarvan geen aanleiding vormde de werkzaamheden niet uit te voeren. 

e. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook en hoe ook genaamd, die het gevolg is van oorzaken die de opdrachtnemer niet kende nog behoorde te kennen tijdens het aanbrengen van de werkzaamheden. 

f. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het ontstaan van verkleuringen /krimp/en/of/haarscheurtjes ontstaan door de directe inwerking van alle warmte bronnen zoals c.v.-leidingen, haarden, vloerverwarming etc.Tevens geldt dit voor te vroeg reinigen van vloerbedekking met water terwijl de lijm nog niet is opgedroogd. Evenmin kunnen klachten gelden voor gordijnstoffen welke zijn ontstaan door ondeskundig gebruik, met als gevolg : krimp/verkleuring/schifting/beschadiging. 

g. Onder ondeskundig gebruik wordt ook verstaan het onbeschermd hangen van gordijnen in daglicht. h. het schuren langs wanden /verkeerde gordijnrails/het niet volgens voorschrift reinigen/het niet gebruiken van trekkoorden/stangen, waardoor zakvorm in de stof kan voorkomen/de vormvastheid wordt aangetast.
 

ARTIKEL 15 VOORRIJKOSTEN


De opdrachtnemer is gerechtigd voorrijdkosten in rekening te brengen mits dit bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken.
 

ARTIKEL 16 NEDERLANDS RECHT


Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.
 

ARTIKEL 17 DE GESCHILLENREGELING

Geschillen tussen een afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en opdrachtnemer over de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst kunnen zowel door de afnemer als de opdrachtnemer worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland 
b. Een geschil kan door de rechter slechts in behandeling genomen worden indien de afnemer zijn klacht eerst aan de opdrachtnemer schriftelijk heeft kenbaar gemaakt. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan de opdrachtnemer is voorgelegd dient het geschil schriftelijk bij de rechter aanhangig te worden gemaakt. 
c. Wanneer de afnemer een klacht voorlegt aan de rechter is de opdrachtnemer aan deze keuze gebonden. 
d. Wanneer de opdrachtnemer een geschil behandeld wil zien, stelt hij de afnemer schriftelijk voor het geschil door de rechter te laten behandelen. De opdrachtnemer kondigt daarbij aan dat hij het geschil aanhangig zal maken bij de bevoegde rechter, als de afnemer niet binnen de vijf weken schriftelijk laat weten in te stemmen met de behandeling van het geschil door de rechter. Indien de opdrachtnemer in het geval de afnemer het verzoek heeft afgewezen of niet binnen de termijn van vijf weken heeft geantwoord, het geschil niet binnen twee maanden aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechter kan afnemer alsnog het geschil voor behandeling voorleggen aan de rechter.

Kleij Gordijnen en Tapijten‎
4.7
Gebaseerd op 63 beoordelingen
powered by Google
yuenni tangyuenni tang
14:23 18 Feb 22
Jeroen heeft bij ons ook in de benedenverdieping de plisségordijnen opgehangen en wat zijn wij weer tevreden! Wat een passie en vakmanschap heeft Jeroen!
Inge Van klaverenInge Van klaveren
09:34 14 Nov 21
Wij zijn super tevreden met het resultaat. Jeroen heeft ons geholpen om de juiste keuze te maken voor gordijnen. Wat ik fijn vind, is dat hij dan ook zelf alles komt opmeten en komt monteren. Je hebt dus altijd met dezelfde persoon te maken. Daarnaast een fijn mens, passievol en oprecht. Bedankt voor jullie goede service. Tot de volgende keer.
Huub van den AkkerHuub van den Akker
14:06 23 Oct 21
We hebben gordijnen gekocht bij Kleij. We zijn hier zeer tevreden over in het bijzonder over het advies hieromtrent en ook over het advies m.b.t. het leggen van de vloer die we elders hadden gekocht. Jeroen is zeer sympathiek en passievol. Helemaal top!
William van OlstWilliam van Olst
12:07 04 Aug 21
Zeer fijne ervaring mee. Snelle, en vooral belangrijk goede service!Na het inplannen van een afspraak komt Jeroen langs om alles in te meten, geeft goed en gericht advies en is gedreven in zijn werk. De montage is ook zo gedaan. Zoals dit bedrijf met hun klanten omgaan kunnen vele een voorbeeld aan nemen.
Aniek MarissinkAniek Marissink
10:09 11 May 21
Jeroen heeft passie voor zijn vak. Vakkundig geholpen en goede service. Erg tevreden!
Ellen BressersEllen Bressers
06:37 19 Feb 21
Afgelopen week is Jeroen onze gordijnen (inclusief fles bubbels!) komen brengen en ophangen. In de drie keer dat we contact hebben gehad met Kleij Gordijnen zijn we alle drie de keren super goed geholpen! De eerste keer in de winkel uitgebreid advies gehad en er is direct een afspraak gepland om thuis te komen kijken. Tijdens deze afspraak thuis hebben wij weer een uitgebreid advies gekregen op basis van onze inrichting en smaak. Dat heeft ervoor gezorgd dat we nu deze prachtige gordijnen in huis hebben hangen in plaats van de saaie grijze gordijnen die wij in eerste instantie in gedachten hadden. Een 10 voor service én kwaliteit!
Ronald MulderRonald Mulder
20:42 11 Nov 20
Na een probleem met onze duettes ook dit keer weer zeer snelle en persoonlijke service!!
Richard LuijkRichard Luijk
09:17 01 Oct 20
Opnieuw een goede service, duidelijke afspraken en mooi resultaat! Wij zij zeer tevreden👌

Kleij Gordijnen en Tapijten
Nieuwe Haagdijk 3
4811 TB Breda
TEL.: 0031 (0)76-5215976

website : kleij.com
mail : info@kleij.com